Regulamin Świadczenia Usług Centrum Opieki Domowej Helpmed

Art. 1 Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady świadczenia usług promowanych w serwisie internetowym helpmed.com.pl oraz ich rozliczania drogą elektroniczną.
 2. Podmiotem świadczącym usługi jest  firma Centrum Opieki Domowej Helpmed z siedzibą w Puszczykowie 62-040 , przy ul. Działkowej 16,   
 3. Warunkiem skorzystania z Usług jest zapoznanie się i akceptacja treści Regulaminu.

Art.2 Definicje
Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie: 

 1. Klient  –  Osoba fizyczna lub prawna, która zamierza dokonać zakupu usług od Centrum Opieki Domowej Helpmed  za pośrednictwem serwisu helpmed.com.pl;
 2. Podopieczny – osoba bezpośrednio korzystająca z usług Centrum Opieki Domowej Helpmed i na rzecz której te usługi są realizowane;
 3. Centrum Opieki Domowej Helpmed  –   Firma oferująca usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne etc. zarządzająca  serwisem helpmed.com.pl
 4. Opiekun / Opiekunka – przedstawiciel Centrum Opieki Domowej Helpmed realizujący usługę na rzecz Klienta;
 5. Regulamin – treść  niniejszego regulaminu. 

 Art. 3 Przedmiot Usług 

 1. W ramach usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Centrum Opieki Domowej Helpmed oferuje:
  1. Indywidualną Opiekę Domową
   1. na godziny
   2. całodobową z zamieszkaniem
  2. Indywidualną rehabilitację domową

Art. 4 Obowiązki Centrum Opieki Domowej Helpmed

 1. Centrum Opieki Domowej Helpmed  zobowiązuje się do troskliwej, sumiennej i starannej opieki nad Podopiecznymi.
 2. Centrum Opieki Domowej Helpmed zobowiązuje się do cyklicznego monitorowania relacji pomiędzy Opiekunami i Podopiecznymi, stanu zadowolenia Podopiecznych ze sprawowanej opieki oraz jakościowego poziomu opieki.
 3. W sytuacjach wymagających zmiany Opiekuna – Centrum Opieki Domowej Helpmed zobowiązuje się niezwłocznego przedstawienia Klientowi propozycji nowych Opiekunów rekomendowanych do opieki nad Podopiecznym.
 4. W przypadku niemożności zapewnienia Podopiecznemu opieki, Centrum Opieki Domowej Helpmed zobowiązuje się do – wcześniejszego, min.14 dniowego okresu wypowiedzenia.
 5. W sytuacjach losowych tj. choroba, niedyspozycja Opiekuna, siła wyższa, Centrum Opieki Domowej Helpmed zobowiązuje się do poinformowania Zleceniodawcy o zaistniałej sytuacji i dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia opieki w możliwie najkrótszym czasie.

Art. 5 Obowiązki Klienta

 1. Klient  zobowiązuje się do niepodejmowania bezpośredniej współpracy z zaproponowanym przez Centrum Opieki Domowej Helpmed Opiekunem bez zgody Centrum Opieki Domowej Helpmed.
 2. Klient  zobowiązuje się do min. 14dniowego okresu wypowiedzenia.
 3. Terminowego regulowania płatności, akceptacji i odbioru faktur przesyłanych drogą elektroniczną  bez podpisu Centrum Opieki Domowej Helpmed .

Art. 6. Rozliczenie usług
Za wykonanie zrealizowanych usług, Centrum Opieki Domowej Helpmed  przysługuję wynagrodzenie zgodne z  podpisanymi przez Centrum Opieki Domowej Helpmed i Klienta warunkami. Wynagrodzenie płatne będzie  przelewem do 4 dnia następnego miesiąca. Rozliczenie obejmować będzie okres od 1 dnia – danego miesiąca do 1 dnia miesiąca następnego i realizowane będzie na nr konta Centrum Opieki Domowej Helpmed  na podstawie faktury.

Art. 7 Rozwiązanie umowy  
Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę poprzez wysłanie pisma odpowiedniej treści na adres siedziby Centrum Opieki Domowej Helpmed lub adres e-mail helpmed.poznan@gmail.com,, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu Umowy. Umowa  może zostać  rozwiązana  wyłącznie przy zachowaniu 14-dniowego okresu wypowiedzenia  i dokonaniu rozliczenia za zrealizowane przez Centrum Opieki Domowej Helpmed usługi. 

Art. 8 Zaprzestanie świadczenia Usług 

 1. Centrum Opieki Domowej Helpmed  zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Klienta w przypadku:
  1. pojawienia się agresji Podopiecznego względem Opiekuna / Opiekunki
  2. wystąpienia choroby zakaźnej u Podopiecznego
  3. nieuregulowania płatności za zrealizowane usługi zgodnie z podpisaną przez Strony umową

Art. 9 Prywatność i poufność

 1. Administratorem danych osobowych związanych z dokonywaniem płatności elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Operator.  Dane osobowe Klientów  Centrum Opieki Domowej Helpmed są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu świadczenia Usług płatności drogą elektroniczną.
 2. Dane Klientów mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 
 3. Centrum Opieki Domowej Helpmed zapewnia Klientom realizację uprawnień  wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia wgląd do własnych danych osobowych  i  ich  poprawianie. Klient ma prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w przepisach prawa  pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. 
 4. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub  zniszczenia  poufnych  informacji  są  chronione  przez  Operatora  poprzez  zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. 

 Art. 10 Reklamacje 

 1. Klient może złożyć  reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. 
 2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres Centrum Opieki Domowej Helpmed  lub elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej na adres helpmed@op.pl.  Reklamacja  powinna zawierać opis problemu i dane wskazujące osoby których dotyczy problem. 
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Centrum Opieki Domowej Helpmed  zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we  wskazanym zakresie. 
 4. Centrum Opieki Domowej Helpmed  rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że Centrum Opieki Domowej Helpmed  może odmówić  rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji. 
 5. Klient wyraża zgodę, na to by odpowiedź na reklamację wysyłana została na jego adres e-mail  wskazany w zgłoszeniu lub danych Klienta.

Art. 11 Dostępność i zmiany Regulaminu 

 1. Centrum Opieki Domowej Helpmed  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  postanowień niniejszego  Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna z dniem jej opublikowania.
 2. Regulamin jest dostępny pod adresem: helpmed.com.pl